กรกฎาคม 27, 2021

Explore The World Of Desktop Computers Using These Tips!

TIP! Run a boot check if your computer runs slow. Go to the start menu and run a program called “ms config.

You likely realize how versatile a computer can be. You can make movies or staying in touch with others on Facebook. No matter what reasons you need a desktop, you should spend time reading the information below.

TIP! Carefully look at any add-ons that come with the desktop computer that you want to buy. There are many accessories that you can purchase for your new computer.

Be sure that you have anti-virus software. You could get a virus has infiltrated your computer without it.This software can allow hackers to steal information and damage your private data. There are lots of programs that will run scheduled checkups to make sure your computer stays clean.

TIP! Try to buy the desktop computer that you can afford with just the features that you need. It is not necessary to buy a machine that delivers more than you need.

If you have found that your desktop is slow you can do a boot check to get more speed. Run “ms config” from the “start” menu. Look at which applications start with the computer. Find applications that you do not use a lot, and make sure they do not load when the computer starts. This will help your computer run faster.

TIP! Check over the cooling elements in your computer to ensure that it continues to run efficiently. Just take the side panel off and blow it out with compressed air.

Look into what add-ons that will come packaged with your desktop and which ones you need to buy. Many computer stores have the option to buy extra accessories. Be sure to only purchase to exactly what you need. Those from the manufacturer are usually sold at premium prices.

TIP! Check out the reviews of all computers online. It’s important to spend a little time doing this important research before investing a large sum of money in a new desktop.

Try to buy the desktop computer that suits your needs while remaining affordable. Many people try to buy models that go beyond their budget with many extras that they don’t use or need.

Check out various reputable tech sites to learn all you can. It is overwhelming when you look at the choices, however, things will be easier.

TIP! To locate the perfect computer, begin by making a list of the things you are going to do on it. This will help you to purchase a computer that is optimal for your needs.

If you’re thinking about a Mac desktop, but you’ve got PC programs, Parallels for Mac can help. This software allows you run an instance of a virtual PC OS on your Mac. You will be able to use any PC program you want. You should get a PC operating system separately.

TIP! If you need to transfer sizeable video files, you should get a DVD optical drive with the computer.

Get Helpful Tips About Desktop Computers That Are Simple To Understand

The task is far easier than it appears. Great tips are contained herein on purchasing a computer.

TIP! If your desktop computer runs slow, perform a boot check. You can perform a boot check on a new desktop by going on the start emnu and running “ms config.

If you have found that your desktop is slow you can start by doing a boot check to get more speed. Run “ms config” program from the “start” menu. This program lets you view the different programs are being opened at start up. Find applications that you do not use a lot, and make sure they do not load when the computer starts. This will speed of your system.

TIP! When you are building your own PC, choose the products carefully. Certain motherboards are only compatible with certain processors.

Check out the add-ons that are available with your new computer. Lots of desktops provide the ability to purchase accessories.Only buy those you need. Those bought directly from the manufacturer are usually sold at higher prices.

Get a warranty for a new computer.This just for if the software or something goes wrong. You will return to the store and have it fixed in this happens.

TIP! Before deciding on a computer, check several reliable tech websites for reviews. It can be overwhelming to deal with all the choices out there, but if you are able to check out an “editors’ pick list, or a few reviews, you are going to be better able to determine whether a computer is worth your money.

This will help you to purchase a computer that fits your needs without going way over budget. Gamers need different requirements than those who merely check email and surf the Internet.

TIP! If you are a gamer and love playing on your desktop computer and you are looking for that ultimate gaming experience, then you need to remember a few things. You will need to be certain the computer has enough memory and an excellent video card.

Many manufacturer’s no longer include all necessary documentation on paper; instead, preferring instead to the put the info on the Internet. Make sure that online information is complete so that you do your homework when searching for a computer.

TIP! To get the perfect desktop, create a list of the things you will probably use it for. The kind of computer you require is based on the kind of tasks you plan to use it for.

If you need a computer to transfer big video files, think about a computer with an optical DVD drive that is writable. A CD optical drive may not suffice for bigger multimedia files. You may need the larger space that DVD drives provide. It will cost a bit more, but it will be worth it in the end.

TIP! If you are considering the environment while shopping for a computer, a mini PC may interest you. They use very little electricity, but allow you to do the same

What You Need To Learn About Desktop Computers

TIP! A boot check can be implemented if you find your desktop operating slowly. Click Start, navigate to Accessories and choose Run.

Do you want a brand new desktop? Have you starting looking and still don’t know what to search for? Many people feel this same quandary. Read on to find ways to make the process easier.

TIP! When you build your own computer, use the right products. Certain motherboards are only compatible with certain processors.

You should always have a good anti-virus program installed on your computer. You could get a virus has infiltrated your computer without it.This can steal your private data.There are quite a few applications that will automatically scan and fix your computer stays clean.

TIP! Measure the area in which you plan to place your computer. Computers have different sizes based on make and model.

Look around for users who give away desktop computers away. Many people decide to purchase a laptop and will sell their desktops for cheaper prices. Most likely the computer will run fine, check the computer out prior to making an offer.

TIP! Look for a desktop computer that is affordable, with only the features you use and need. Many people get high end machines that are not only beyond their budget, they have features that are unnecessary and will never be used.

A boot check can be implemented if you find your speeds are less than optimal. Run “ms config” program from the “start” menu. This menu will show which programs are being opened at start up. If there are some listed you do not use often, click them so they do not begin when you boot your computer. Your system will run quicker once you do this.

TIP! You should always be sure your new computer comes with a proper warranty. The warranty will come in handy if something in the computer stops working and leaves you needing help quickly.

Carefully choose your products when building a computer you are building. Some motherboards will only work with certain motherboards. Some RAM units only be compatible with some motherboards. Make sure you products are compatible. This can save a considerable amount of time and headaches when you build your own computer.

TIP! Invest in Parallels for your Mac computer. This makes it so your Mac can run PC operating systems.

Try to choose a desktop you can afford that has only the features you need. Many try to buy machines that go beyond their price range with many extras that they don’t need or need.

TIP! If you are an avid online gamer and you want buy a computer that will give you the best playing experience, you need to keep certain things in mind. Your system needs a solid video card, no less than 4 GB in memory and a higher resolution display.

Dust out the interior of your computer weekly so that you keep the system functioning at its best. This makes sure your computer clean and allows …

Explore The World Of Desktop Computers Using These Tips!

TIP! Always use antivirus software. Your computer is vulnerable if you don’t have antivirus programs protecting you.

Start shopping for your computer now. What step do you should take? What sort of attributes do I need to look for? What do you do and what should you avoid? This article can help you learn the information you must learn for buying a solid plan of attack.

TIP! Find people who want to give their desktop away. Many more people use tablets and laptops these days so they’ll be getting rid of their desktops for cheaper prices.

Make sure you have an antivirus program. You can easily find that a virus if you don’t have this software. This can allow hackers to steal your computer. There are lots of programs that can scan and repair your computer regularly.

TIP! If your desktop runs slow, you might want to conduct a boot check. Run “ms config” from your start menu.

Look at the add-ons that will come with your desktop and which ones you need to buy. Many computer stores have options to purchase extra accessories with the purchase. Be sure to limit your purchase what you need. Those bought from computer manufacturers are usually sold at premium prices.

TIP! Look into what add-ons come packaged with your desktop and which ones you need to buy. Lots of these computers offer additional choices to purchase accessories.

Buy a desktop that fits all of the features you desire. Many people try to buy models that are out of their price range with lots of extra features that they don’t use or need.

Dust out the inside of your computer weekly to have the most efficient computer. This makes sure your fan will last a long time.

TIP! Be sure to clean out your new computer weekly. Desktop cases are typically very easy to get unscrewed and dismounted.

Get a warranty for a new computer.This is just for if something else were to mess up and make the computer unusable. You will return to the store and have it fixed.

TIP! Look at various tech sites that are reputable before buying it. All the available choices can be daunting, but reading a pick list of an editor, or some reviews can help you better determine what computer is best for you.

To begin, make sure that the computer is equipped with a high-quality video card, a display with high resolution and a minimum memory of 4 GB. You can also want a specialized keyboard and keyboards to boost the experience.

TIP! Make sure there is some type of warranty offered when you buy your computer. This just makes sure you aren’t out of hundreds of dollars if something goes wrong.

Does your computer have enough memory? Memory is important feature for your desktop computer. Are you planning to store a great deal of information on the machine? Do you have lots of photographs? These are things to think about when buying a new computer.…

Tips And Tricks For Buying A Great Desktop Computer

Most people have a desktop computer these days. It helps you compute, allows you to play games and surf the net, and do word processing.

TIP! Buy a desktop you can buy with everything you need installed. Some people purchase an expensive desktop that has features they simply will not use.

Find someone who want to give their desktop. Many people use tablets and will sell their desktop at a very reasonable price. Most likely the computer will run fine, check the computer out prior to making an offer.

TIP! It is vital that on your next desktop computer purchase it comes with a warranty. That’s necessary, in case you have a problem with the software or the hardware.

If you desktop is slow then you can start by doing a boot check to get more speed. You will be able to find this information in the start emnu and running “ms config.”This will tell you which programs are being opened at start up when your computer does. If you see any programs in the given list that are not ones you need, click them so they do not begin when you boot your computer. This makes it so your system run faster.

TIP! If you like playing games online and wish to buy a desktop computer for a great gaming experience, keep some things in mind. To begin with, make sure that the computer is equipped with a high-quality video card, a display with high resolution and a minimum memory of 4 GB.

Check out the add-ons prior to purchase. Lots of these computers offer additional choices to purchase extra items. Be sure that you only buying what you need. Those bought from computer manufacturers are usually sold at premium prices.

TIP! You need to know what you’re going to use a computer for, prior to deciding which one to purchase. Which computer you buy is going to have to do with what operations and activities you will be doing.

Buy a computer that fits all of the features you need. Many try to buy machines that are out of their price range with many extras that they don’t need or need.

TIP! Be diligent. Many computer manufacturers won’t include much documentation and instead send people online.

Look at technology sites for reviews to get a good idea on what you should buy. It can be intimidating to shop for a computer, but top pick lists can help immensely.

TIP! If big video files are in your future, you’ll want to purchase a desktop that has a DVD optical drive. A CD drive may not be enough for bigger multimedia files.

Get a warranty for a new computer.This is just makes sure you aren’t out of hundreds of dollars if the software or something goes wrong. You may be able to take it to the store and have it fixed in this case.

TIP! For people who want to be green when buying a new computer, consider a mini

ประวัติตัวการ์ตูนยอดมนุษย์สัญชาติอเมริกัน สไปเดอร์-แมน สังกัดมาร์เวลคอมิกส์

ยอดมนุษย์สัญชาติอเมริกัน Spider-Man

ยอดมนุษย์สัญชาติอเมริกัน  สไปเดอร์-แมน (อังกฤษ: Spider-Man) เป็นตัวการ์ตูนยอดมนุษย์สัญชาติอเมริกัน สร้างโดย สแตน ลี และ สตีฟ ดิตโก ของสังกัดมาร์เวลคอมิกส์ (Marvel Comics) ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในอแมซซิงแฟนตาซี ฉบับที่ 15 (สิงหาคม พ.ศ. 2505) ในปัจจุบันนี้ ไอ้แมงมุมถือเป็นหนึ่งในตัวละครยอดมนุษย์ที่โด่งดังที่สุดในโลก และยังคงประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

ประวัติตัวการ์ตูนยอดมนุษย์สัญชาติอเมริกัน

ในตอนที่ไอ้แมงมุมได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 60 ในเวลานั้น ตัวละครที่เป็นวัยรุ่นในหนังสือการ์ตูนยอดมนุษย์ของอเมริกา มักจะมีบทบาทเทียบเท่าตัวประกอบเท่านั้น แต่การ์ตูนชุดไอ้แมงมุมได้พังกรอบเหล่านี้ออกไป โดยให้ตัวไอ้แมงมุม ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ มีบทบาทของวีรบุรุษตัวเอก ที่มี “ความสนใจเฉพาะตัว พร้อมกับการถูกปฏิเสธ ความขัดสน และความอ้างว้าง” ด้วยลักษณะเช่นนี้เอง ไอ้แมงมุมจึงสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านอายุน้อยได้

นอกจากจะเป็นตัวละครในหนังสือการ์ตูนแล้ว ไอ้แมงมุมยังปรากฏตัวในสื่ออื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชัน ละครชุดทางโทรทัศน์ คอลัมภ์การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ วิดีโอเกม และภาพยนตร์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

มาร์เวลได้ตีพิมพ์หนังสือการ์ตูนชุดไอ้แมงมุมออกมาจำนวนหนึ่ง โดยชุดแรกมีชื่อว่า “ดิอแมซซิงสไปเดอร์แมน” (The Amazing Spider-Man) ในหนังสือการ์ตูนแต่ละชุด จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของตัวละครปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ตั้งแต่เป็นนักเรียนขี้อาย นักศึกษามีปัญหา ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จนถึงสมาชิกของคณะยอดมุนษย์ที่ชื่อ “อเวนเจอร์ส” (Avengers) ส่วนในการ์ตูนชุด “สไปเดอร์เกิร์ล” (Spider-Girl) ปาร์คเกอร์ยังมีสถานะเป็นนักวิทยาศาสตร์และพ่ออีกด้วย

สไปเดอร์-แมนปรากฏตัวในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล ซึ่งรับบทโดยทอม ฮอลแลนด์ ในภาพยนตร์ได้แก่กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่ระห่ำโลก, สไปเดอร์แมน: โฮมคัมมิ่ง, อเวนเจอร์ส: มหาสงครามล้างจักรวาล และสไปเดอร์-แมน ฟาร์ ฟรอม โฮม

พลังพิเศษ

ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ถูกแมงมุมกัมมันตภาพรังสีกัด ทำให้เขาได้รับพลังพิเศษ
หลังจากที่ถูกแมงมุมกัมมันตภาพรังสีกัดในระหว่างที่เขากำลังศึกษาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนอยู่นั้น ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ก็ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่บางอย่างที่เข้ามาในร่างกายของเขา นั่นก็คือพลังพิเศษที่เขาได้รับจากแมงมุมตัวนั้นนั่นเอง

ในเนื้อเรื่องดั้งเดิมของสแตน ลี และสตีฟ ดิตโก นั้น ไอ้แมงมุมมีความสามารถในการเกาะไต่กำแพงได้ มีความแข็งแกร่งที่เหนือวิสัยมนุษย์พึงมี มีสัมผัสที่ 6 ที่เรียกว่า “สัมผัสแมงมุม” (spider-sense) ที่คอยเตือนเขาถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามา มีความสมดุลของร่างกายที่ดีเยี่ยม และมีความเร็วกับความคล่องตัวเกินมนุษย์ทั่วไป เมื่อมาถึงเนื้อเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ความสามารถของไอ้แมงมุมก็ยิ่งมีความใกล้เคียงกับแมงมุมจริง ๆ มากขึ้น นั่นคือเขาสามารถพ่นใยแมงมุมจริงออกมาจากมือได้ มีเหล็กในพิษที่งอกมาจากแขน มีความสามารถที่จะติดยึดสิ่งของต่าง ๆ กับหลังของเขาได้ สามารถควบคุมสัมผัสแมงมุมเพื่อใช้ในการสืบค้นร่องรอยต่าง ๆ ได้ สามารถมองเห็นในที่อับแสงได้ และยังมีความแข็งแกร่งกับความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม

นอกจากพลังพิเศษที่เขาได้รับแล้ว ร่างกายในระดับองค์รวมและอวัยวะภายในของเขา ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของกระดูก เนื้อเยื่อที่ยึดกระดูกเข้าหากัน และระบบประสาทต่าง ๆ ก็ยังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนั้น กล้ามเนื้อของเขาก็ยังพัฒนาเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์เสริม
ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ เป็นตัวการ์ตูนที่มีพรสวรรค์และเป็นอัจฉริยะในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เคมี หรือฟิสิกส์ เพื่อเสริมให้พลังของเขาแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากพลังพิเศษแล้ว เขายังได้สร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ควบคู่กับพลังของเขาอีกด้วย โดยอุปกรณ์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของไอ้แมงมุมก็คือ เครื่องยิงใยแมงมุม (web-shooter) ที่เขาพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่น อุปกรณ์นี้สามารถปล่อยสารประกอบที่มีความเหนียวอย่างมากคล้ายใยแมงมุม ซึ่งจะสลายตัวไปหลังจากที่ถูกปล่อยออกมาแล้ว 2 ชั่วโมงไอ้แมงมุมจะติดเครื่องยิงใยแมงมุมนี้เอาไว้บริเวณข้อมือด้านในทั้งสองข้าง โดยจะมีสวิทช์ควบคุมการปล่อยอยู่บริเวณฝ่ามือ ซึ่งรูปแบบของสารประกอบที่ปล่อยออกมานั้น ก็มีรูปร่างที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบสายยาวที่ใช้แทนเชือกในการโหนตัว แบบตาข่าย หรือแบบลูกกลมที่ใช้ในการยิงอาวุธในมือของศัตรูหรือยิงใส่ตาของศัตรู ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นไปชั่วขณะ นอกจากนั้นแล้ว เขายังสามารถทอสารประกอบดังกล่าวให้กลายเป็นรูปทรงกลมหรือครึ่งทรงกลมมาห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันตนเองหรือห่อหุ้มบริเวณมือเพื่อใช้แทนนวม หรือเป็นปีกขนาดใหญ่เพื่อใช้แทนเครื่องร่อน

นอกจากเครื่องยิงใยแมงมุม ปาร์คเกอร์ยังได้ประดิษฐ์เครื่องนำร่องแมงมุม (spider-tracer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รูปร่างคล้ายแมงมุมติดสัญญาณไฟที่สามารถฉายภาพ “สัญญาณแมงมุม” (Spider-Signal) ได้ โดยต่อมาปาร์คเกอร์ยังได้ปรับแต่งเครื่องนำร่องแมงมุมนี้ให้มีกล้องถ่ายภาพติดเอาไว้เพื่อถ่ายภาพได้แบบอัตโนมัติ

ปาร์คเกอร์ยังได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ของเบ็น เรลลี (Ben Reilly, มนุษย์เทียมที่โคลนมาจากตัวของปาร์คเกอร์เอง) ที่เรียกว่า “อิมแพ็คท์เว็บบิง” (impact-webbing) ซึ่งใช้ยิงกระสุนลูกปรายที่สามารถแผ่ออกมาเป็นใยแมงมุมหนา ๆ เพื่อห่อหุ้มร่างของผู้ที่ถูกยิงได้

ความสามารถด้านการต่อสู้
ไอ้แมงมุมเป็นตัวการ์ตูนยอดมนุษย์ที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากที่สุดตัวหนึ่งในจักรวาลของมาร์เวล ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับการฝึกฝนโดยตรงทางด้านนี้เลยก็ตาม แต่เขาก็ได้รับมันจากการร่วมงานกับยอดมนุษย์ตัวอื่น ๆ จากประสบการณ์เหล่านี้เอง ทำให้ไอ้แมงมุมสามารถเอาชนะศัตรูของเขาได้ด้วยพลังและความสามารถอันมหาศาล

รูปแบบการต่อสู้ของเขาจะเป็นแบบที่ไร้รูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากความคล่องแคล่ว ความแข็งแกร่ง ความเร็ว และความสมดุล ที่ผสมกับประโยชน์จากสัมผัสแมงมุมที่เขามี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของเขามาจากไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผสมกับการใช้สติปัญญาและสงครามจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่นมุขตลก เล่นลิ้น และเย้ยหยัน เพื่อให้คู่ต่อสู้โมโหคลุ้มคลั่ง และช่วยให้ตนเองสามารถรับมือกับความกลัวและความกังวลต่าง ๆ ที่มีสิทธิ์เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ได้

เครื่องแบบ
ไอ้แมงมุมมีเครื่องแบบประจำตัวไม่มากนัก โดยมีอยู่ 3 ชุดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด นั่นคือ ชุดแมงมุมสีแดง-น้ำเงินที่ใส่เป็นประจำแทบจะทุกตอน ชุดสีขาว-ดำคล้ายมนุษย์ต่างดาว (ภายหลัง ชุดนี้ได้ถูกพัฒนาไปเป็นเครื่องแบบที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวไอ้แมงมุม) และชุดไอออน สไปเดอร์ (iron spider) ที่สร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งออกแบบโดยโทนี สตาร์ค (Tony Stark) หรือไอร์ออนแมน (Ironman) เพื่อนยอดมนุษย์อีกตัวหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว ในชุดปกติแดงน้ำเงินของไอ้แมงมุม บางครั้งจะมีใยแมงมุมเชื่อมระหว่างต้นแขนกับข้างลำตัวด้วย ขึ้นอยู่กับการตีความของศิลปินที่วาดแต่ละคน

แอกเซล อลองโซ (Axel Alonso) บรรณาธิการของหนังสือการ์ตูนไอ้แมงมุม ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ว่า ไอ้แมงมุมในหนังสือการ์ตูนจะกลับมาใส่ชุดเครื่องแบบสีดำอีกครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป เพื่อสอดรับกับชุดสีดำที่ไอ้แมงมุมในภาพยนตร์เรื่อง “ไอ้แมงมุม 3” (Spider-Man 3) ที่ได้เข้าฉายทั่วโลกในช่วงเวลานั้น ใส่พอดี

ศัตรู
ไอ้แมงมุมเป็นตัวการ์ตูนยอดมนุษย์อีกตัวหนึ่งที่มีศัตรูจำนวนมาก และศัตรูหลาย ๆ ตัวของเขาก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยศัตรูตัวสำคัญของเรื่องนี้ที่ถือว่ามีความเลวทรามและอันตรายที่สุดก็ได้แก่ กรีนกอบลิน[38 ดอกเตอร์ออกโทปุส (Doctor Octopus) และเวนอม (Venom) ส่วนศัตรูตัวอื่น ๆ ที่มีความสำคัญพอ ๆ กัน ก็ได้แก่ ลิซาร์ด (Lizard) คาเมเลียน (Chameleon) ฮอบกอบลิน (Hobgoblin) แครเวนเดอะฮันเตอร์ (Kraven the Hunter) สกอร์เปียน (Scopion) แซนด์แมน (Sandman) ไรห์โน (Rhino) มิสเทริโอ (Mysterio) วัลเจอร์ (Vulture) อีเล็คโตร (Electro) คาร์เนจ (Carnage) คิงพิน (Kingpin) และช็อคเกอร์ (Shocker) เป็นต้น ศัตรูเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับพลังพิเศษมาจากอุบัติเหตุจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางที่ผิด และศัตรูบางตัวยังมีเครื่องแบบและพลังพิเศษเหมือนสัตว์คล้ายกับไอ้แมงมุมอีกด้วย นอกจากนั้นศัตรูบางตัวยังตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับไอ้แมงมุมด้วย เช่น กลุ่มซินนิสเตอร์ซิกซ์ (Sinister Six) เป็นต้น…